ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti būtini užsakymui vykdyti duomenys.

Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi parduotyvės taisyklėse nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

Pirkėjas, registruodamasis internetinėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 7.5. punkte nurodytais tikslais.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslais ir sutinka gauti komercinius pardavėjo pasiūlymus. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims (pvz. kurjerių tarnybai, garantiniams centrams ir pan.), užtikrinant sutartinių įsipareigomjimų įvykdymą. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.

Registracijos internetinėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis internetine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis internetine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais internetinėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

PRIVATUMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt", esančioje interneto adresu www.gerikompiuteriai.lt, tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys. Internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko mūsų internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" ir naudojasi jos paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz.: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt", prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus; kitus apibrėžtus tikslus, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

3. NE ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų registracija internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" ir (arba) užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų antroje dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. INFORMACIJA JŪSŲ KOMPIUTERYJE

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookies" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt". Jie skirti atvaizduoti prekes kurias jūs neseniai pežiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio arba ją užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nuostatas.

6. ASMENS DUOMENŲ PATEIKIMAS IR ATNAUJINIMAS

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt", mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" pateiktose registracijos formose turite nurodyti tikslius savo duomenis ir jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" esančias nuorodas. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt", mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

9. PRANEŠIMAI

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su internetine parduotuve "www.gerikompiuteriai.lt", susisiekite su mumis telefonu +37068744900 arba el.paštu info@gerikompiuteriai.lt.

10. SUTIKIMAS

Pateikdami savo asmens duomenis tinklalapyje, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" kaip išdėstyta šiose sąlygose.

11. SĄLYGŲ KEITIMAS

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums internetinėje parduotuvėje "www.gerikompiuteriai.lt" ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės internetine parduotuve "www.gerikompiuteriai.lt" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.